Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Jaarlijks stelt VrZW een programmabegroting op. We onderscheiden de volgende programma’s in de begroting:

  • Programma Samen voor Veilig
  • Programma Slagvaardig organiseren:
  • Product Brandweerzorg
  • Product Geneeskundige hulpverlening
  • Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer
  • Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)
  • Programma Overhead

Per programma/product zijn de concrete doelstellingen beschreven. Per doelstelling is vervolgens aangegeven wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat willen we bereiken?), de manier waarop we proberen dit effect te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat gaat het kosten?).

Het beleidskader voor de begroting vormt het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (inhoudelijk kader) en de Kaderbrief (financieel kader).

VrZW legt met een jaarverslag verantwoording af over de prestaties van het afgelopen jaar. Op deze pagina vind je de jaarverantwoordingen.

 

 

 

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.