Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Jaarlijks stelt VrZW een programmabegroting op. We onderscheiden de volgende programma‚Äôs en thema's in de begroting:

 • Programma Crisisbeheersing
  • Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)
  • Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)
 • Programma Brandweerzorg
  • Thema Brandweerzorg
  • Thema Risicobeheersing
  • Thema Vakbekwaamheid
  • Thema Gemeenschappelijke meldkamer
  • Thema Kazernes
 • Programma Organisatie (Overhead)
  • Thema Bedrijfsvoering

Per programma/thema zijn concrete doelstellingen beschreven. Per doelstelling is vervolgens aangegeven wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat willen we bereiken?), de manier waarop we proberen dit effect te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat gaat het kosten?).

Het beleidskader voor de begroting vormt het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 (inhoudelijk kader) en de Kaderbrief (financieel kader).

VrZW legt met een jaarverslag verantwoording af over de prestaties van het afgelopen jaar. Op deze pagina vind je de jaarverantwoordingen. In de jaarverantwoording vind je ook informatie met betrekking tot de Wet normering topambtenaren (WNT).

Samenwerkingsverband tussen gemeenten, brandweer, politie en GHOR.